Home Releases 2021, №4 (58)

Approaches to Transforming the Content and Teaching Methods of Primary School Students in the Context of Using the Technology of Augmented Virtuality

Pedagogical Informatics,Педагогическая информатика , UDC: 372.862 DOI: 10.25688/2072-9014.2021.58.4.01

Authors

  • Levitzky Mikhail Lvovich Full Professor, Doctor of Pedagogy
  • Zaslavskaya Olga Yuryevna Full Professor, Doctor of Pedagogy

Annotation

In the context of global digitalization, societies are also undergoing significant changes in learning technologies. The use of information and telecommunication technologies in education has been implemented for a long time and with varying degrees of efficiency. The article discusses various aspects of the use of augmented virtuality in education, formulates a number of advantages that affect the transformation of the content and teaching methods of primary school students in the context of using the technology of augmented virtuality.

How to link insert

Levitzky, M. L. & Zaslavskaya, O. Y. (2021). Approaches to Transforming the Content and Teaching Methods of Primary School Students in the Context of Using the Technology of Augmented Virtuality Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2021, №4 (58), 7. https://doi.org/10.25688/2072-9014.2021.58.4.01
References
1. 1. Zaslavskaya O. Yu. Analiz podxodov k transformacii obrazovaniya v usloviyax razvitiya immersivny`x i drugix cifrovy`x texnologij // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya «Informatika i informatizaciya obrazovaniya». 2020. № 3 (53). S. 16–20.
2. 2. Zaslavskaya O. Yu. Kak menyaetsya obuchenie: transformaciya obrazovaniya v usloviyax razvitiya cifrovy`x texnologij // Informatizaciya obrazovaniya i metodika e`lektronnogo obucheniya: cifrovy`e texnologii v obrazovanii: materialy` IV Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. Krasnoyarsk, 2020. S. 426–430.
3. 3. Zaslavskaya O. Yu. Transformaciya obrazovaniya v usloviyax razvitiya cifrovy`x texnologij // Gorizonty` i riski razvitiya obrazovaniya v usloviyax sistemny`x izmenenij i cifrovizacii: sbornik nauchny`x trudov XII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. 2020. S. 70–74.
4. 4. Kre`nton P. Obuchenie transformacii // Novy`e napravleniya v obrazovanii vzrosly`x i neprery`vnom obrazovanii. 2002. № 2. S. 63–71.
5. 5. Levickij M. L. Kachestvo obrazovaniya v e`poxu global`ny`x informacionny`x transformacij // Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2019. № 10 (143). S. 4–9.
6. 6. Levickij M. L., Grinshkun A. V. Immersivny`e texnologii: sposoby` dopolneniya virtual`nosti i vozmozhnosti ix ispol`zovaniya v obrazovanii // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya «Informatika i informatizaciya obrazovaniya». 2020. № 3 (53). S. 21–25.
Download file .pdf 590.41 kb